|| Shree Babulnatho Vijayatetamam ||

|| ॐ नमः शिवाय ||

|| Shree Babulnatho Vijayatetamam ||

NAMOSTU YOGASAN-SANSTHITAY TRILOKNATHAY MAHESHWARAY

MUKTIPRADAYAKHILSAUKHYADATRE BHAKTPRIYAYASTU NAMAH SHIVAI

SHREE BABULNATH MANDIR CHARITIES

Skip Intro!